Wskazówki dla autorów
 
Prosimy o zapoznanie się i postępowanie zgodnie z poniższymi wskazówkami, aby mogli Państwo poprawnie przygotować i zgłosić artykuł.

 1. Przygotowanie struktury artykułu
  Poniżej podane są główne wskazówki dotyczące tworzenia struktury artykułu. Przygotowując artykuł do publikacji należy zapoznać się również z informacjami zawartymi w zakładce "Proces recenzowania". Zachęcamy do zapoznania się z szerszymi informacjami na ten temat zawartymi w dokumencie EASE Guidelines for Authors and Translators of Scientific Articles to be Published in English [Wskazówki EASE (European Association of Science Editors) dla autorów i tłumaczy artykułów naukowych publikowanych w języku angielskim]. Poradnik został przetłumaczony na 28 języków, a wszystkie wersje językowe są dostępne na stronie http://www.ease.org.uk/publications/author-guidelines-authors-and-translators/

  1. Tytuł
   Tytuł powinien oddawać treść i cel artykułu, być możliwie zwięzły, konkretny i zrozumiały (nie zawierać skrótów), nie powinien być pytaniem.

  2. Pełne imię i nazwisko Autora lub Autorów
   Należy podać pełne imiona i nazwiska wszystkich autorów.

  3. Afiliacja
   Miejsce pracy wraz z adresem wszystkich autorów oraz adres e-mail przynajmniej jednego autora.

  4. Streszczenie
   Streszczenie powinno zawierać od 150 do 300 słów i w sposób zwięzły przedstawiać treść artykułu. Ważne jest aby zawrzeć w nim cel pracy, w jaki sposób były prowadzone badania, co stwierdzono i jakie płyną wnioski z prowadzonych badań. Nie należy odwoływać się do tabel i wykresów, nie cytować literatury.

  5. Słowa kluczowe
   Artykuł powinien mieć od 3 do 5 słów kluczowych (od ogółu do szczegółu).

  6. Tekst główny
   Tekst powinien być podzielony na poszczególne rozdziały (ponumerowane), zawierać miedzy innymi wstęp, metodykę badań, wyniki badań i ich interpretację, podsumowanie i wnioski. Rysunki powinny być umieszczone w tekście i dodatkowe załączone w oddzielnych plikach w formatach rastrowych (JPEG, GIF, TIFF, itp.). Ich rozdzielczość powinna wynosić 300 dpi.

  7. Podziękowania
   W sekcji podziękowania należy umieścić informację o zewnętrznym wkładzie finansowym w prowadzone badania.

  8. Bibliografia.
   Spis literatury powinien być alfabetycznie umieszczony zgodnie z nazwiskami autorów i ponumerowany w tekście w nawiasach kwadratowych.

 2. Formatowanie artykułu
  Formatowanie powinno odbywać się zgodnie z wytycznymi redakcji zawartymi w pliku.

 3. Tłumaczenie
  Redakcja informuje, że tłumaczenie artykułów leży w gestii Autorów. Na życzenie Autorów, Redakcja może przekazać kontakt do tłumacza. Prosimy o zgłaszanie tekstów napisanych w języku angielskim i jeżeli jest to możliwe w języku polskim.

 4. Opłaty
  Redakcja nie pobiera od Autorów żadnych opłat związanych z publikacją artykułu na łamach kwartalnika naukowego.

 5. Zgłoszenie artykułu
  Redakcja przyjmuje do druku oryginalne prace naukowe napisane w języku angielskim i jeżeli jest to możliwe w języku polskim. Zgłoszenie odbywa się poprzez stronę internetową czasopisma. Aby zgłosić artykuł należy kliknąć ikonę Wyślij swój artykuł i postępować zgodnie z wyświetlanymi komunikatami systemowymi. Do systemu należy wgrywać pliki w formacie word bez danych wskazujących na autora i jego afiliacje (w załączanym podczas rejestracji pliku word nie zamieszczać ani imienia i nazwiska autora ani nazwy jednostki naukowej). W razie problemów prosimy o kontakt z redakcją.

 6. Publikacja artykułu
  Artykuł zostaje opublikowany na łamach kwartalnika po pozytywnym przejściu procesu recenzowania (trzy niezależne recenzje) lub/i naniesieniu poprawek merytorycznych wskazanych przez recenzentów oraz poprawek językowych i stylistycznych wskazanych przez redaktora językowego. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i adjustacji tekstów w porozumieniu z autorem.

 
eISSN:2084-476X
ISSN:1234-754X