PL EN
Wskazówki dla autorów
 
Prosimy o zapoznanie się i postępowanie zgodnie z poniższymi wskazówkami, aby mogli Państwo poprawnie przygotować i zgłosić artykuł.


Wskazówki dla autorów: download


 1. Przygotowanie struktury artykułu
  Poniżej podane są główne wskazówki dotyczące tworzenia struktury artykułu. Przygotowując artykuł do publikacji należy zapoznać się również z informacjami zawartymi w zakładce "Proces recenzowania". Zachęcamy do zapoznania się z szerszymi informacjami na ten temat zawartymi w dokumencie EASE Guidelines for Authors and Translators of Scientific Articles to be Published in English [Wskazówki EASE (European Association of Science Editors) dla autorów i tłumaczy artykułów naukowych publikowanych w języku angielskim]. Poradnik został przetłumaczony na 28 języków, a wszystkie wersje językowe są dostępne na stronie http://www.ease.org.uk/publications/author-guidelines-authors-and-translators/


  1. Tytuł
   Tytuł powinien oddawać treść i cel artykułu, być możliwie zwięzły, konkretny i zrozumiały (nie zawierać skrótów), nie powinien być pytaniem.


  2. Pełne imię i nazwisko Autora lub Autorów
   Należy podać pełne imiona i nazwiska wszystkich autorów.

  3. Afiliacja
   Miejsce pracy wraz z adresem wszystkich autorów oraz adres e-mail przynajmniej jednego autora.


  4. Streszczenie
   Streszczenie powinno zawierać od 150 do 300 słów i w sposób zwięzły przedstawiać treść artykułu. Ważne jest aby zawrzeć w nim cel pracy, w jaki sposób były prowadzone badania, co stwierdzono i jakie płyną wnioski z prowadzonych badań. Nie należy odwoływać się do tabel i wykresów, nie cytować literatury.


  5. Słowa kluczowe
   Artykuł powinien mieć od 3 do 5 słów kluczowych (od ogółu do szczegółu).


  6. Tekst główny
   Tekst powinien być podzielony na poszczególne rozdziały (ponumerowane), zawierać miedzy innymi wstęp, metodykę badań, wyniki badań i ich interpretację, podsumowanie i wnioski. Rysunki powinny być umieszczone w tekście i dodatkowe załączone w oddzielnych plikach w formatach rastrowych (JPEG, GIF, TIFF, itp.). Ich rozdzielczość powinna wynosić 300 dpi.


  7. Podziękowania
   W sekcji podziękowania należy umieścić informację o zewnętrznym wkładzie finansowym w prowadzone badania.


  8. Bibliografia
   Spis literatury powinien być alfabetycznie umieszczony zgodnie z nazwiskami autorów i ponumerowany w tekście w nawiasach kwadratowych.


 2. Formatowanie artykułu
  Formatowanie powinno odbywać się zgodnie z wytycznymi redakcji zawartymi w pliku


 3. Tłumaczenie
  Redakcja informuje, że tłumaczenie artykułów leży w gestii Autorów. Na życzenie Autorów, Redakcja może przekazać kontakt do tłumacza. Artykuły należy zgłaszać stosując brytyjską odmianę języka angielskiego (ang. British English, BE).


 4. Opłaty
  Redakcja nie pobiera od Autorów żadnych opłat związanych z publikacją artykułu na łamach kwartalnika naukowego.


 5. Zgłoszenie artykułu
  Redakcja przyjmuje do druku oryginalne prace naukowe napisane w języku angielskim (brytyjska odmiana języka angielskiego, British English, BE). Zgłoszenie odbywa się poprzez stronę internetową czasopisma. Aby zgłosić artykuł należy kliknąć ikonę Wyślij swój artykuł i postępować zgodnie z wyświetlanymi komunikatami systemowymi. Do systemu należy wgrywać pliki w formacie word wraz z danymi autora i jego afiliacją (w załączanym podczas rejestracji pliku word należy zamieścić imiona i nazwiska autorów oraz nazwy jednostek naukowych). W razie problemów prosimy o kontakt z redakcją.


 6. Publikacja artykułu
  Artykuł zostaje opublikowany na łamach kwartalnika po pozytywnym przejściu procesu recenzowania (trzy niezależne recenzje) lub/i naniesieniu poprawek merytorycznych wskazanych przez recenzentów oraz poprawek językowych i stylistycznych wskazanych przez redaktora językowego. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i adjustacji tekstów w porozumieniu z autorem.
 
Deklaracja dostępności
 
eISSN:2084-476X