PL EN
Specific features of automobile brake linings
 
More details
Hide details
1
University of Žilina, Faculty of Mechanical Engineering
 
 
Publication date: 2013-07-19
 
 
The Archives of Automotive Engineering – Archiwum Motoryzacji 2013;60(2):21-33
 
ABSTRACT
Braking of road vehicles can be characterized as an active - either wanted or unwanted reduction of the force necessary for maintaining the required speed, decreasing the speed, stopping or keeping the vehicle at a standstill. During braking the vehicle loses the acquired motion energy which is most frequently transformed (in case of wanted braking) in the brake system of the vehicle into useless heat released to the environment. Brake force can be defined as the force acting against the motion of a vehicle which is, in case of wanted braking produced by the vehicle braking system. In case of wanted braking we usually begin with the equilibrium equation of vehicle forces. The paper deals with objective findings and assessment of possible causes leading to the braking system failure paying special attention to the brake lining. The user can approach the brake lining failure from two points of view: being aware or unaware of it. Laboratory tests can be used to objectively assess characteristics of brake linings. Both operational and laboratory test are performed to detect characteristics of brake lining materials. Apart from theoretical considerations, the paper also contains results of experiments performed with different brake lining materials used for trucks and passenger automobiles.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Slovak
Špecifiká skúšok brzydových obložení automobilov
Brzdenie možno charakterizovať ako aktívne (chcené, alebo nechcené) vyvodzovanie sily potrebnej na zastavenie, zníženie rýchlosti jazdy, udržanie požadovanej rýchlosti pri jazde zo stúpania alebo udržanie vozidla v pokoji. Brzdením stráca vozidlo resp. jazdná súprava získanú pohybovú energiu, ktorá sa mení (pri chcenom brzdení) v brzdovej sústave vozidla - súpravy najčastejšie na neužitočne teplo odvádzané v konečnom dôsledku do ovzdušia. Brzdnú silu možno definovať ako silu, pôsobiacu proti pohybu vozidla, ktorá v prípade chceného brzdenia je vyvolaná brzdovým systémom vozidla. Chcené brzdenie sa dá popísať pohybovou rovnicou vozidla. Príspevok sa zaoberá objektívnym posúdením možných príčin, ktoré viedli k zlyhaniu brzdového systému so zameraním sa na brzdové obloženie. Užívateľ voči spomínanému zlyhaniu brzdového obloženia môže mať charakter vedomý, alebo nevedomý. Laboratórne skúšky môžu byť použité k objektívnemu posúdeniu vlastností brzdového obloženia. Prevádzkové i laboratórne skúšky sa realizujú za účelom posúdenia vlastností brzdového obloženia. Okrem teoretických úvah sú v príspevku uvedené výsledky experimentov s rôznymi materiálmi brzdových obložení používaných v osobných a nákladných automobiloch.
Declaration of availability
 
eISSN:2084-476X
Journals System - logo
Scroll to top