PL EN

Deklaracja dostępności serwisu www.aaejournal.com

 
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji (Łukasiewicz-PIMOT) zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej http://www.aaejournal.com/pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego http://www.aaejournal.com/pl

Data publikacji strony internetowej: listopad 2018 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Strona jest dostępna w wersji mobilnej.

Oświadczenie sporządzono dnia 21-09-2020 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej nie można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. Ułatwienia dostępności treści strony internetowej są dostępne w pakiecie udostępnionym przez producenta przeglądarki internetowej lub systemu operacyjnego komputera.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku jakichkolwiek problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Sebastian Kąkol (adres poczty elektronicznej: dostepnosc@pimot.lukasiewicz.gov.pl).

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub któregokolwiek jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.

Żądanie powinno zawierać:
- dane osoby zgłaszającej żądanie,
- wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,
- sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje wnoszącego żądanie kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba redakcji znajduje się w budynku nr 6 na terenie Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowego Instytutu Motoryzacji, ul. Jagiellońska 55, 03-301 Warszawa, Polska. Na teren Łukasiewicz-PIMOT od strony ul. Jagiellońskiej prowadzi wejście przez budynek portierni. Wejście jest łatwo dostępne dla wszystkich osób, w tym również dla osób z niepełnosprawnościami. Wyjście z budynku portierni na teren Łukasiewicz – PIMOT również jest łatwo dostępne i nie posiada żadnych utrudnień.

Budynek administracyjno-badawczy nr 6 posiada 4 wejścia: jedno główne, do którego prowadzą schody, dwa boczne z wejściem poprzez schody (jedno z wejść jest wyłączone z użytkowania) oraz czwarte wejście z podjazdem dla wózków inwalidzkich i dostępem do windy. Budynek składa się z 3 kondygnacji i jest wyposażony w windę skomunikowaną z korytarzami budynku. Toaleta dostępna dla osób niepełnosprawnych znajduje się w holu głównym na wprost głównego wejścia do budynku administracyjno-badawczego. Sekretariat znajduje się po prawej stronie od głównego wejścia. Do redakcji prowadzi przez schody wejście boczne.

Łukasiewicz – PIMOT nie posiada systemu dźwiękowego naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Brak pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych ani oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.

Na teren jak również do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Posiadamy 3 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/
 
Deklaracja dostępności
 
eISSN:2084-476X
Journals System - logo
Scroll to top