PL EN
The issue of measurement the impacts of quality on the performance
 
More details
Hide details
1
University of Žilina
 
 
Publication date: 2014-12-28
 
 
The Archives of Automotive Engineering – Archiwum Motoryzacji 2014;66(4):57-68
 
ABSTRACT
The article will deal with examining relation and quantification of transport service quality impact in road freight transport. First of all, we need to know what the quality exactly means and then we are able to define the quality in transport field. It is important to evaluate quality characters for future of organizations and also to know how to improve their services and products and have a stable position in the transport business. The impact of transport service quality on the performance of road freight transport is necessary to quantify a level of service quality but also define and objectively evaluate the performance of road freight transport with help of an appropriate set of performance indicators and methods. For examining relation and quantification of transport service quality impact in road freight transport it is necessary to apply an appropriate method. The article includes also practical application of the method.
METADATA IN OTHER LANGUAGES:
Slovak
Problematika merania vplyvov kvality na výkonnosť
Článok bude pojednávať o skúmaní vzťahu a kvantifikácii vplyvu kvality dopravných služieb na cestnú nákladnú dopravu. Predovšetkým potrebujeme vedieť čo presne znamená “kvalita” a potom budeme schopní definovať kvalitu v oblasti dopravy. Je dôležité hodnotiť charakteristiky kvality pre budúcnosť organizácie a tiež vedieť ako zdokonaľovať ich služby a produkty, aby mali stabilnú pozíciu v oblasti dopravného trhu. Čo sa týka vplyvu kvality dopravných služieb na výkon cestnej nákladnej dopravy je nutné kvantifikovať úroveň kvality služieb, ale tiež definovať a objektívne ohodnotiť výkon cestnej nákladnej dopravy pomocou príslušnej sústavy ukazovateľov výkonu a metód. Pre skúmanie vzťahu a kvantifikácie vplyvu kvality dopravných služieb cestnej nákladnej dopravy je potrebné aplikovať vhodnú metódu. Článok tiež obsahuje praktickú aplikáciu metódy.
Declaration of availability
 
eISSN:2084-476X
Journals System - logo
Scroll to top