PL EN
Możliwości i ograniczenia systemów oddziaływania siłami napędowymi na kierunek ruchu samochodu (torque vectoring)
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
University of Bielsko-Biała, Faculty of Mechanical Engineering and Computer Science, Department of Combustion Engines and Vehicles
 
 
Data publikacji: 09-03-2015
 
 
The Archives of Automotive Engineering – Archiwum Motoryzacji 2015;67(1):23-36
 
STRESZCZENIE
W referacie omówiono ideę i cel stosowania systemów oddziaływania siłami napędowymi na kie­runek ruchu samochodu. Opierając się na wynikach modelowych badań symulacyjnych oraz do­świadczalnych istniejących konstrukcji, przedstawiono efektywność takich systemów. Omówiono podstawowe warianty realizacji takich systemów możliwe do zastosowania w obrębie jednego mo­stu napędowego pojazdu kołowego i dokonano ich porównania. Szczególnie dużo uwagi poświęco­no opisowi i analizie grupy rozwiązań z tak zwanymi aktywnymi mechanizmami różnicowymi, które cechują się dodatkową wewnętrzną więzią kinematyczną. Bliżej opisano kilka dotychczas opraco­wanych takich konstrukcji, w tym rozwiązania dostępne na rynku. Porównując poszczególne kon­strukcje wskazano na ich znaczne zróżnicowanie w zakresie przyjętych schematów kinematycz­nych i sposobu sterowania. Autor próbuje również określić kierunki dalszego rozwoju i standaryzacji aktywnych mechanizmów różnicowych. Omawia ich szczególną formę w pojazdach elektrycznych i hybrydowych oraz przedstawia własną koncepcję. W końcowej części podjęta jest próba odpo­wiedzi na pytanie, w jakim stopniu systemy Torque Vectoring wpływają na bezpieczeństwo czynne samochodów. Wskazuje się również, że w symulacjach odtwarzających przebieg wypadków należy uwzględniać ich możliwości w zakresie kierowalności i dynamiki poprzecznej.
Deklaracja dostępności
 
eISSN:2084-476X
Journals System - logo
Scroll to top