PL EN

RODO

 
Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji w Warszawie

W związku z realizacją wymogów art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogólne rozporządzenie o ochronie danych (dalej: "RODO"), pragniemy poinformować o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu prawach w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 55, 03-301 Warszawa (dalej: Administrator). Kontakt z Administratorem możliwy jest: telefonicznie pod nr: (48) 22 7777 015, pod adresem e-mail: instytut@pimot.lukasiewicz,gov.pl lub w siedzibie.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@pimot.lukasiewicz.gov.pl, telefonicznie: +48 (22) 7777 015 lub listownie: ul. Jagiellońska 55, 03-301 Warszawa.
 3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w ramach realizowanych umów, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, prawnie uzasadnionym interesie Administratora oraz na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
  1. realizacji zawartych umów, w oparciu o przepisy art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  2. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (np. realizacji prawa podatkowego), w oparciu o przepisy art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  3. wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, związanych z podejmowanymi działania marketingowymi, informacyjnymi oraz działaniami podejmowanymi w celu ochrony interesów Administratora lub strony trzeciej, w oparciu o przepisy art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  4. niezbędnym do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, w oparciu o przepisy art. 6 ust. 1 lit. d RODO,
  5. pozostałych, wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej przez Panią/Pana zgody, w oparciu o przepisy art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w zakresie i celu określonym w treści zgody.
 5. W związku z przetwarzaniem danych w celu/ celach, o którym/których mowa w pkt. 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne uprawnione organy i podmioty,
  3. podmioty, realizujące zadania i świadczące usługi na rzecz Administratora.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3, a po tym czasie w zakresie i przez okres niezbędny lub wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora.
 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
   w przypadku, gdy:
   • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były przetwarzane,
   • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
   • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
   • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
   • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
   • osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
   • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
   • Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
   • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu.
  5. prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
   • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
   • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
  6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
   • zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
   • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
 8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
 9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny, a wycofanie zgody na przetwarzanie może nastąpić w każdym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody uniemożliwi odejmowanie określonych działań na Pani/Pana rzecz.
 10. Podanie danych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 11. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób tradycyjny i zautomatyzowany, ale nie będą podlegały profilowaniu.
 12. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych będą publikowane na stronie internetowej dostępnej pod adresem: http://www.aaejournal.com/RODO,3143.html.
 13. Z Administratorem można się skontaktować przesyłając korespondencję na adres wskazany w pkt. 1.
 
Deklaracja dostępności
 
eISSN:2084-476X
Journals System - logo
Scroll to top