PL EN

Proces recenzowania

 
Proces recenzowania artykułów jest zgodny z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zawartymi w opracowaniu „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce” (Warszawa 2011) oraz z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Commitee on Publication Ethics).

 • Artykuły zgłoszone przez system są poddawane wstępnej ocenie przez Redakcję. Jeżeli artykuł jest zgodny z profilem czasopisma i spełnia wymagania określone we „Wskazówkach dla Autorów”, zostaje zakwalifikowany do dalszej procedury. W przypadku jeżeli artykuł nie spełnia wyżej wymienionych warunków, odpowiednia informacja zostaje przekazana autorowi.
 • Redaktor Naczelny, przy pomocy Redaktorów Tematycznych, dokonuje wyboru trzech niezależnych Recenzentów spośród autorytetów specjalizujących się w danej tematyce.
 • Wybrani Recenzenci (spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora/ów publikacji) muszą gwarantować: niezależność oraz brak konfliktu interesów z Autorami prac (brak bezpośredniej relacji osobistej, relacji podległości zawodowej oraz bezpośredniej współpracy naukowej w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji). Redakcja dobiera skład osobowy tak, aby Recenzenci nie byli zatrudnieni w jednostkach mających siedzibę w tym samym państwie.
 • Recenzenci przez system otrzymują artykuł i po wyrażeniu zgody w wyznaczonym przez Redakcję terminie wykonują recenzję (nie dłużej niż 1 miesiąc).
 • Recenzenci za wykonaną recenzję otrzymują wynagrodzenie w wysokości 50 Euro.
 • Recenzja odbywa się w systemie „double-blind review process”, to znaczy że Autorzy i Recenzenci nie znają swoich tożsamości. Podczas procesu recenzowania zachowana jest zasada poufności. Nazwisko Recenzenta jest niejawne.
 • Nazwisko Recenzenta może być odtajnione na prośbę Autora, wyłącznie za zgodą Recenzenta.
 • Recenzenci przekazują wypełnione formularze recenzji za pośrednictwem elektronicznego systemu.
 • Recenzja musi się kończyć jednoznacznym wnioskiem w kwestii dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
 • Autorzy są informowani o wynikach recenzji i otrzymują je do wglądu. Autorzy powinni odnieść się do uwag zgłoszonych przez Recenzentów w terminie wyznaczonym przez Redakcję.
 • Recenzent określa jednoznacznie, czy praca wymaga powtórnej recenzji. Jeśli tak, Recenzent ponownie recenzuje artykuł.
 • Redakcja publikuje w czasopiśmie artykuły, które otrzymały trzy pozytywne recenzje. Jeżeli recenzowana praca otrzyma jedną negatywną recenzję wyznaczany jest dodatkowy recenzent. W przypadku dwóch negatywnych recenzji autorzy otrzymują informację o negatywnej ocenie pracy i braku możliwości publikacji w czasopiśmie.
 • Redakcja raz w roku podaje do publicznej wiadomości (zamieszcza w czasopiśmie i na stronie internetowej) listę Recenzentów, z którymi współpracowała.
Recenzenci oceniają następujące punkty, każdy stosownie opisując:
 • Czy praca odpowiada tematyce kwartalnika?
 • Czy tytuł pracy odpowiada jego treści?
 • Czy poruszone w pracy zagadnienia zostały odpowiednio uzasadnione w oparciu o stan światowej wiedzy?
 • Czy cel został jasno określony?
 • Czy prezentowane wyniki są innowacyjne w skali światowej?
 • Czy prezentowane wyniki mają istotne znaczenie dla rozwoju wiedzy i innowacyjności oraz czy otwierają nowe perspektywy w danej dziedzinie?
 • Czy literatura została trafnie i wystarczająco dobrana?
 • Czy spis bibliograficzny został wykonany zgodnie z wytycznymi?
 • Czy ilustracje graficzne są czytelne i zostały trafnie dobrane?
 • Czy streszczenie oddaje treść pracy?
 • Czy artykuł jest przygotowany starannie, poprawnie stylistycznie, zgodnie z wymaganiami redakcji?
 • Czy odpowiednio zostały dobrane słowa kluczowe?
 • Czy występują błędy: formalne, redakcyjne, graficzne lub merytoryczne?
 • Czy poziom pracy jest wystarczający do opublikowania w czasopiśmie?
 • Inne uwagi.
 • Końcowa ocena pracy.


Recenzent statystyczny ocenia następujące punkty, każdy stosownie opisując:
 • Czy w przedstawionym artykule liczba autocytowań przekracza preferowaną wartość? (preferowane jest aby było maksymalnie 1 autocytowanie na 20 pozycji literaturowych).
 • Czy w przedstawionym artykule przeważają pozycje z bazy Scopus oraz bazy Web of Science? (preferowane jest aby tych pozycji było więcej niż 50% wszystkich cytowań).
 • Czy w przedstawionym artykule wszystkie pozycje bibliograficzne mają odnośniki w tekście? (czy wszystkie są zacytowane).
 • Czy cytowane w bibliografii odnośniki do stron internetowych są pełne? Czy takie strony istnieją? (czy podano datę dostępu do strony).
 • Czy cytowane pozycje mają kompletny opis bibliograficzny? (muszą być również podane numery DOI - przy tych pozycjach których to dotyczy).
 • Czy zagadnienia statystyczne są poprawnie zdefiniowane oraz czy zostały poprawnie wyliczone? (Redaktor statystyczny, analizuje prace oryginalne, do których wykorzystywane są metody statystyczne, kontrolując poprawność prowadzonych przez autorów metod statystycznych).
 • Inne uwagi redakcyjne.


Redaktor językowy ocenia poziom języka angielskiego uzasadniając swoją ocenę.

Prace, które nie odpowiadają tematyce kwartalnika są odrzucane.
 
Deklaracja dostępności
 
eISSN:2084-476X
Journals System - logo
Scroll to top