Proces recenzowania
 
Proces recenzowania artykułów jest zgodny z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zawartymi w opracowaniu „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce” (Warszawa 2011) oraz z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Commitee on Publication Ethics).

 • Artykuły zgłoszone przez system są poddawane wstępnej ocenie przez Redakcję. Jeżeli artykuł jest zgodny z profilem czasopisma i spełnia wymagania określone we „Wskazówkach dla Autorów”, zostaje zakwalifikowany do dalszej procedury. W przypadku jeżeli artykuł nie spełnia wyżej wymienionych warunków, odpowiednia informacja zostaje przekazana autorowi.
 • Redaktor Naczelny, przy pomocy Redaktorów Tematycznych, dokonuje wyboru trzech niezależnych Recenzentów spośród autorytetów specjalizujących się w danej tematyce.
 • Wybrani Recenzenci (spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora/ów publikacji) muszą gwarantować: niezależność oraz brak konfliktu interesów z Autorami prac (brak bezpośredniej relacji osobistej, relacji podległości zawodowej oraz bezpośredniej współpracy naukowej w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji). Redakcja dobiera skład osobowy tak, aby Recenzenci nie byli zatrudnieni w jednostkach mających siedzibę w tym samym państwie.
 • Recenzenci przez system otrzymują artykuł i po wyrażeniu zgody w wyznaczonym przez Redakcję terminie wykonują recenzję (nie dłużej niż 1 miesiąc).
 • Recenzja odbywa się w systemie „double-blind review process”, to znaczy że Autorzy i Recenzenci nie znają swoich tożsamości. Podczas procesu recenzowania zachowana jest zasada poufności. Nazwisko Recenzenta jest niejawne.
 • Nazwisko Recenzenta może być odtajnione na prośbę Autora, wyłącznie za zgodą Recenzenta.
 • Recenzenci przekazują wypełnione formularze recenzji za pośrednictwem elektronicznego systemu.
 • Recenzja musi się kończyć jednoznacznym wnioskiem w kwestii dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
 • Autorzy są informowani o wynikach recenzji i otrzymują je do wglądu. Autorzy powinni odnieść się do uwag zgłoszonych przez Recenzentów w terminie wyznaczonym przez Redakcję.
 • Recenzent określa jednoznacznie, czy praca wymaga powtórnej recenzji. Jeśli tak, Recenzent ponownie recenzuje artykuł.
 • Redakcja publikuje w czasopiśmie artykuły, które otrzymały trzy pozytywne recenzje. Jeżeli recenzowana praca otrzyma jedną negatywną recenzję wyznaczany jest dodatkowy recenzent. W przypadku dwóch negatywnych recenzji autorzy otrzymują informację o negatywnej ocenie pracy i braku możliwości publikacji w czasopiśmie.
 • Redakcja raz w roku podaje do publicznej wiadomości (zamieszcza w czasopiśmie i na stronie internetowej) listę Recenzentów, z którymi współpracowała.
Recenzenci oceniają następujące punkty, każdy stosownie opisując:
 • Czy praca odpowiada tematyce kwartalnika?
 • Czy tytuł pracy odpowiada jego treści?
 • Czy poruszone w pracy zagadnienia zostały odpowiednio uzasadnione w oparciu o stan światowej wiedzy?
 • Czy cel został jasno określony?
 • Czy prezentowane wyniki są innowacyjne w skali światowej?
 • Czy prezentowane wyniki mają istotne znaczenie dla rozwoju wiedzy i innowacyjności oraz czy otwierają nowe perspektywy w danej dziedzinie?
 • Czy literatura została trafnie i wystarczająco dobrana?
 • Czy spis bibliograficzny został wykonany alfabetycznie?
 • Czy ilustracje graficzne są czytelne i zostały trafnie dobrane?
 • Czy streszczenie oddaje treść pracy?
 • Czy artykuł jest przygotowany starannie, poprawnie stylistycznie, zgodnie z wymaganiami redakcji?
 • Czy odpowiednio zostały dobrane słowa kluczowe?
 • Czy występują błędy: formalne, redakcyjne, graficzne lub merytoryczne?
 • Czy poziom pracy jest wystarczający do opublikowania w czasopiśmie?
 • Inne uwagi.
 • Końcowa ocena pracy.


Recenzent statystyczny ocenia następujące punkty, każdy stosownie opisując:
 • Czy w przedstawionym artykule liczba autocytowań przekracza preferowaną wartość? (preferowane jest aby było maksymalnie 1 autocytowanie na 20 pozycji literaturowych)
 • Czy w przedstawionym artykule przeważają pozycje z bazy Scopus oraz bazy Web of Science? (preferowane jest aby tych pozycji było więcej niż 50% wszystkich cytowań)
 • Czy w przedstawionym artykule wszystkie pozycje bibliograficzne mają odnośniki w tekście? (czy wszystkie są zacytowane)
 • Czy cytowane w bibliografii odnośniki do stron internetowych są pełne? Czy takie strony istnieją? (czy podano datę dostępu do strony)
 • Czy cytowane pozycje mają kompletny opis bibliograficzny? (muszą być również podane numery DOI - przy tych pozycjach których to dotyczy)
 • Czy zagadnienia statystyczne są poprawnie zdefiniowane oraz czy zostały poprawnie wyliczone? (Redaktor statystyczny, analizuje prace oryginalne, do których wykorzystywane są metody statystyczne, kontrolując poprawność prowadzonych przez autorów metod statystycznych)


Redaktor językowy ocenia poziom języka angielskiego uzasadniając swoją ocenę.

Prace, które nie odpowiadają tematyce kwartalnika są odrzucane.
 
eISSN:2084-476X