PL EN

Zasady etyki publikacji naukowych

 
Redakcja „The Archives of Automotive Engineering – Archiwum Motoryzacji” przyjęła i stosuje zasady etyki publikacyjnej zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Commitee on Publication Ethics). Zachęcamy autorów do zapoznania się z szczegółowymi informacjami na temat zasad etycznych COPE http://publicationethics.org/. Ponadto w linku udostępniamy przydatne diagramy w języku polskim.

Redakcji bardzo zależy na wyeliminowaniu wszelkich przejawów nierzetelności naukowej zarówno wśród autorów jak i recenzentów. Dlatego na bieżąco wdraża jak najbardziej przejrzyste i zrozumiałe zasady, pozwalające na przeciwdziałanie wszelkim przejawom łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.

Wszystkie osoby zaangażowane w proces wydawniczy (redakcja, autorzy, recenzenci oraz wydawca) zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania standardów zachowań etycznych stosowanych przy powstawaniu kwartalnika „The Archives of Automotive Engineering – Archiwum Motoryzacji”.


1. Zasady obowiązujące redaktorów i pracowników wydawnictwa


 • Redakcja dba o profesjonalny i rzetelny proces wydawniczy.
 • Decyzje o przyjęciu publikacji naukowej podejmuje redaktor naczelny biorąc pod uwagę opinie recenzentów dotyczące oryginalności ujęcia problemu, tematyki, rzetelności, a także ewentualny wkład publikacji w rozwój dyscypliny naukowej.
 • Redaktor zobowiązany jest oceniać nadesłane teksty pod kątem merytorycznym bez względu na rasę, płeć, przekonania religijne, orientację seksualną, obywatelstwo, pochodzenie etniczne lub upodobania polityczne autora/autorów.
 • Redaktor nie może ujawniać żadnych informacji o otrzymanych pracach poza autorem/autorami, recenzentami (w tym potencjalnymi), konsultantami redakcyjnymi (tłumaczami, korektorami językowymi) oraz wydawcą.
 • Redakcja powinna wymagać od wszystkich osób zaangażowanych w proces wydawniczy ujawnienia istotnych konfliktów interesów konkurencyjnych. Jeśli sprzeczne interesy zostały ujawnione po opublikowaniu tekstu, powinny być podjęte odpowiednie działania, np. publikacja poprawek, a jeśli to konieczne wycofanie publikacji lub opublikowanie sprostowania.
 • Wydawnictwo, zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, podejmuje działania aby zapobiec publikowaniu pod nieswoim nazwiskiem (tzw. ghostwritingowi), a także przypisywaniu autorstwa osobom, które nie uczestniczyły w tworzeniu (tzw. guest authorship). W celu zapewnienia, że w odniesieniu do artykułu nie zachodzą wyżej wymienione zjawiska, wydawnictwo może wnioskować o stosowne oświadczenia autorów.
 • Wydawnictwo w sposób szczególny przestrzega praw autorskich, w tym prawa do autorstwa, decydowania o sposobie oznaczania autorstwa, a także dbania o dobrą sławę autorów oraz ich publikacji.
 • Wydawca ma prawo wycofać publikację w przypadku naruszenia zasad etyki wydawniczej.

2. Zasady obowiązujące Autorów


 • Autor przekazuje wydawnictwu własną, oryginalną propozycję wydawniczą. Korzystanie z badań/informacji innych autorów musi być oznaczone wskazująco, jako cytat. Wszelkie wykorzystane do tworzenia tekstu publikacje, autor zobowiązany jest wymienić w bibliografii załącznikowej. Za niedopuszczalne uważa się fałszowanie danych oraz plagiat.
 • Autor zobowiązany jest do rzetelnego opisu prac badawczych przez niego wykonanych, a także do obiektywnej interpretacji wyników.
 • Autor gwarantuje, że prawa autorskie do utworu przekazane wydawnictwu w dacie jego przyjęcia nie są ograniczone prawami osób trzecich, a korzystanie przez wydawnictwo z utworu nie narusza praw i dóbr osobistych osób trzecich.
 • W przypadku tekstów wieloautorskich autorzy zgłaszający zobowiązani są do określenia wkładu poszczególnych autorów w ich powstanie.
 • Prace powinny zawierać informacje umożliwiające identyfikację źródeł danych, a autor zobowiązany jest do rzetelnego opisu wykonanych prac badawczych.
 • Wszelkie sprawy związane z prawem autorskim regulowane są na podstawie umów wydawniczych, na podstawie których przekazane przez autorów teksty są publikowane.
 • Wszelkie wykryte przejawy nierzetelności naukowej, w tym przypisywanie autorstwa, czy podpisywanie prac nieswojego autorstwa będą zgłaszane odpowiednim podmiotom, takim jak stowarzyszenia edytorów naukowych, instytucjom zatrudniającym autora, towarzystwom naukowym itp.
 • Autor publikacji zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić wydawcę o wykryciu znaczących błędów lub nieścisłości w swoim tekście, w celu skorygowania zaistniałych błędów przy kolejnym wydaniu/dodruku.

3. Zasady obowiązujące recenzentów


 • Recenzent sporządza recenzje na zlecenie wydawnictwa.
 • Publikacje naukowe recenzowane są przez pracowników naukowych z polskich i zagranicznych ośrodków akademickich specjalizujących się w problematyce poruszanej w danej publikacji.
 • Recenzje przygotowywane są zgodnie z modelem podwójnie ślepej recenzji (double-blind peer review), co oznacza, że autorzy nie znają tożsamości recenzentów, natomiast recenzenci nie wiedzą, czyje teksty oceniają.
 • Recenzent zobowiązany jest przestrzegać ustalonego terminu dostarczenia recenzji.
 • Za niedopuszczalne uważa się ujawnienie prac osobom trzecim. Recenzowane prace, a także ich recenzje mają charakter poufny. Recenzowana praca nie może być wykorzystywana przez recenzenta do swoich osobistych potrzeb i korzyści.
 • Recenzent zobowiązany jest do sporządzania recenzji w sposób merytoryczny i obiektywny.
 • W przypadku dostrzeżenia istotnych podobieństw recenzowanego tekstu do innych prac, recenzent zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu wydawcy.
 • Recenzja musi być sporządzona w formie pisemnej, zakończona jednoznaczną opinią o dopuszczeniu/odrzuceniu pracy lub dopuszczeniu pracy do publikacji pod warunkiem dokonania określonych zmian.

Oświadczenie wydawcy


W przypadkach domniemanej lub sprawdzonej nierzetelności naukowej, nieuczciwej publikacji lub plagiatu, wydawca, w ścisłej współpracy z redaktorem czasopisma, podejmie wszelkie właściwe środki w celu wyjaśnienia sytuacji i wniesienia poprawek do określonego artykułu. Obejmuje to szybką publikację erraty lub, w uzasadnionych przypadkach, pełne wycofanie pracy z czasopisma.

 
Deklaracja dostępności
 
eISSN:2084-476X
Journals System - logo
Scroll to top