PL EN
Czas reakcji w złożonej sytuacji drogowej (hamowanie podczas omijania przeszkody)
 
Więcej
Ukryj
1
Kielce University of Technology
Data publikacji: 28-12-2014
 
The Archives of Automotive Engineering – Archiwum Motoryzacji 2014;66(4):69–82
 
Artykuł (PDF)
 
STRESZCZENIE
 W pracy przeprowadzona została analiza sposobu reagowania kierowców w sytuacjach drogowych, w których dla uniknięcia wypadku możliwe jest jednoczesne podejmowanie zarówno manewru hamo­wania, jak i omijania. Pokazano trzy scenariusze symulowanych sytuacji wypadkowych, dla których przeprowadzono badania na torze samochodowym. W dwóch scenariuszach przebadano po stu kie­rowców, a w trzecim - trzydziestu. Dla każdego scenariusza badani kierowcy wykonywali wiele prób, scharakteryzowanych różnymi wartościami czasu do potencjalnego zderzenia z przeszkodą TTC (time to collision). Pokazano strukturę (udziały procentowe) podejmowanych przez kierowców decyzji o wyborze manewru (manewrów) obronnego. Dla najczęściej podejmowanego działania polegające na łączeniu obu manewrów obronnych - hamowania i omijania, pokazano najczęściej realizowaną sekwen­cję działań mających zapewnić uniknięcie zderzenia. W pracy podano uzyskane wartości czasu reakcji przy hamowaniu i przy skręcie (omijaniu) dla badanych sytuacji drogowych. Zarówno uzyskane war­tości średnie jak i pokazane na wykresach kwantyle zależą od rodzaju sytuacji drogowej, jak i stopnia zagrożenia, którego miarą jest czas TTC.
Deklaracja dostępności
 
eISSN:2084-476X