PL EN
Metoda Monte Carlo w analizie zdarzeń drogowych, a interpretacja wyników obliczeń
 
 
Więcej
Ukryj
1
Institute of Forensic Research
 
 
Data publikacji: 28-12-2014
 
 
The Archives of Automotive Engineering – Archiwum Motoryzacji 2014;66(4):83-106
 
Artykuł (PDF)
 
STRESZCZENIE
W artykule scharakteryzowano metodę Monte Carlo, skupiając się na jej zastosowaniach w rekonstrukcji wypadków drogowych. Polega ona na wielokrotnym powtarzaniu obliczeń za pomocą tego samego de­terministycznego modelu matematycznego, ale w taki sposób, że za każdym razem wartości poszcze­gólnych danych wybierane są pseudolosowo z zadanych zakresów niepewności. Wyniki reprezento­wane są przez rozkład gęstości prawdopodobieństwa o kształcie zbliżonym do krzywej dzwonowej, ułatwiając interpretację statystyczną i analizę niepewności. W szczególności możliwe jest zawężenie zakresu wyników poprzez odrzucenie mało prawdopodobnych rejonów skrajnych. Przedstawiono przy­kłady, w których rozważano problemy dotyczące obliczeń prędkości przedzderzeniowych, położenia punktu kolizji na jezdni oraz analizy kinematycznej fazy przedzderzeniowej potrącenia pieszego (tzw. analizy czasowo-przestrzennej). W analizie zderzenia wykorzystano zarówno metody rekonstrukcyjne (zasada zachowania pędu i Marquardowskie modele obliczenia prędkości pozderzeniowych), jak i sy­mulacyjne (symulacja zderzenia i dynamiki ruchu w programie PC-Crash). Wykazano, że obszar najwięk­szej koncentracji wyników symulacji Monte Carlo to tylko rejon najczęściej uzyskiwanych odpowiedzi modelu deterministycznego dla przyjętych zakresów danych, a niekoniecznie odzwierciedlenie prawdy. Kwestią fundamentalną jest opracowanie adekwatnego modelu matematycznego zjawiska fizycznego.
Deklaracja dostępności
 
eISSN:2084-476X
Journals System - logo
Scroll to top