Model do analizy dynamiki przekładni pasowej z pasem 5pk
 
Więcej
Ukryj
1
University of Bielsko-Biała, Faculty of Mechanical Engineering and Computer Science, Department of Mechanics
Data publikacji: 09-03-2015
 
The Archives of Automotive Engineering – Archiwum Motoryzacji 2015;67(1):61–82
 
Artykuł (PDF)
 
STRESZCZENIE ARTYKUŁU
W pracy przedstawiono pewien model przekładni pasowej służący do analizy dynamiki. Przyjęto mo­del dyskretny płaski pasa składający się ze sztywnych członów połączonych ze sobą wzdłużnymi i skrętnymi elementami sprężysto-tłumiącymi. W modelu tym, w chwili styku członu z kołem paso­wym, przyjęto model kontaktu i model tarcia suchego. Do opisu zjawisk kontaktowych wykorzystano model z odpowiednią sztywnością i tłumieniem pomiędzy stykającymi się powierzchniami, nato­miast do opisu zjawiska tarcia wykorzystano uproszczony model tarcia Threlfall’a. Ruch przekładni wywołany zostaje pod wpływem wymuszenia siłowego lub ruchowego założonego na kołach paso­wych. W dalszej części przedstawiono wyniki sił reakcji w pasie oraz sił kontaktu i tarcia pomiędzy członem a kołem pasowym w przykładowej przyjętej przekładni pasowej, uzyskane pod wpływem działania założonych na koła momentów napędowego i oporu. Na zakończenie zaprezentowano przykładowe zastosowanie modelu do analizy dynamiki przekładni samochodowej napędzającej alternator i pompę płynu chłodniczego.
Deklaracja dostępności
 
eISSN:2084-476X